KM MSc

Környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szak

A mesterképzési szak megnevezése: környzetmérnöki
A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség élben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)
– szakképzettség: okleveles környezetmérnök
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer

A szak részletes bemutatását itt találja:

Környezetmérnöki mesterszak (MSc)

LETÖLTHETŐ: Környezetmérnöki mesterképzési (MSc) szak szakleírás (PDF)

ÉRVEK A KÖRNYEZETMÉRNÖK KÉPZÉS MELLETT SOPRONBAN

Végzettség, kreditpontok

Képzési idő: A modelltanterv alapján 4 aktív félév
A megszerzendő kreditek száma: 120
A diploma megnevezése: okleveles környezetmérnök
A végzettségi szint: mester (MSc) fokozat
A képzés formái: nappali, levelező

A képzés tartalma:

Alapozó ismeretek: az alapképzésben, korábbi tanulmányok során megszerzett természettudományi, gazdasági és humán ismereteket bővítő tárgyak
Szakmai törzsanyag: a környezetmérnöki szakmai ismeretek kötelező tárgyköreit tartalmazó tantárgyak, amelyek mindegyikének teljesítése szükséges az oklevél megszerzéséhez
Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak: a szakma speciális, egy-egy részterület elmélyült, vagy határterületi ismereteit biztosító (differenciált szakmai ismeretek) tárgyak köréből választható tárgyak.
Szakmai gyakorlatok: elméleti tárgyakhoz rendelt gyakorlatok, kötelező külső szakmai gyakorlat (4 hét időtartam)
Szabadon választható tárgyak: Egyetemünkön, vagy más felsőoktatási intézményben a Szak mintatantervében nem szereplő bármely tantárgy, vagy akár más teljesített (szakmai, kutatói, közhasznú) tevékenység, gyakorlat.
Diplomamunka: választható környezetmérnöki téma kidolgozása, két félév időtartamban, konzulens támogatásával

A tananyag modulok szerinti kreditarányai:

Alapozó (természettudományi, gazdasági és humán) ismeretek

33 kredit 

Környezetmérnöki szakmai ismeretek (szakmai törzsanyag) 

31 kredit 

Választhatóan teljesítendő környezetmérnöki szakmai tárgyak

20 kredit 

Kötelező szakmai gyakorlat (4 hét)

kreditérték nélküli kritérium

Diplomamunka 

30 kredit 

Szabadon választható tárgyak 

6 kredit 

Összesen: 

120 kredit

Felvételi információk

Teljes kreditérték beszámításával vehető igénybe a környezetmérnöki alapszakos végzettség.

A más végzettséggel rendelkezők környezetmérnöki mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján legalább 30 elismerhető kredittel rendelkezzen az alábbiak szerinti 60 kreditből:

  • természettudományi ismeretek területéről (elsősorban matematika, fizika, kémia, biológia-ökológia) legalább 20 kredit;
  • gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, környezetjog, menedzsment, mérnöki kommunikáció, társadalomtudományi ismeretek) területéről 10 kredit;
  • környezetmérnöki szakmai alapismeretek (mérnöki ismeretek, egészség- és munkavédelem, analitika- és méréstechnika, környezettan, környezeti elemek védelme, környezetinformatika, környezetállapot-értékelés, környezetmenedzsment) területén legalább 30 kredit.

A mesterképzésben a felsorolt területekről a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Főbb tárgyak, szakirányok

Néhány tárgy, amit nálunk tanulhatsz:

Természettudományi ismeretek: Környezetbiológia, Tájökológia, Kemometria, Alkalmazott statisztika
Gazdasági és humán ismeretek: Környezet- és tájpolitika, Zöld szaknyelv (angol, német), Környezet- és természetvédelmi szakkommunikáció, Környezetjogi és igazgatási ismeretek, Környezet- és minőségmenedzsment rendszerek
Környezetmérnöki szakmai ismeretek: Környezetvédelmi információs rendszerek, Környezeti állapotértékelés és –hatásvizsgálat, Környezetvédelmi technológiák fejlesztése, Környezeti folyamatok modellezése, Környezetvédelmi felülvizsgálat és –teljesítményértékelés, Környezeti kármentesítés, Nyomvonalas létesítmények hatásvizsgálata, Külszíni bányák hatásvizsgálata, Életciklus elemzés, Környezeti kockázatfelmérés és –kezelés, Hulladékgazdálkodás biotechnológiai módszerei, Ökoenergetika.
Gyakorlatok: Kiemelten fontosnak tartjuk a gyakorlati ismeretek biztosítását, ezért a tárgyak óraszámának mintegy harmadát kitevő mérési, labor, tervezési illetve terepi gyakorlati órákon túl Komplex projektgyakorlatot és négy hetes Kötelező szakmai gyakorlatot is teljesíteni szükséges
A szakon nincsenek szakirányok, de a megszerzendő kreditek közel fele (47%-a) választható tárgyakkal teljesíthető. Képzésünk sajátossága, hogy a környezetmérnök-képzés általánosan előírt tárgyain, ismeretein túl a választható tárgyak körében kiemelt hangsúlyt kap a környezeti hatásvizsgálat és -értékelés, valamint a környezet- és minőségmenedzsment módszertana.

Elhelyezkedési esélyek, lehetőségek

A mester szintű környezetmérnöki oklevél biztosítja, hogy az ipari vagy mezőgazdasági vállalkozásoknál kötelezően előírt környezetvédelmi megbízotti munkakört betöltsék végzett mérnökeink, vállalati vagy intézményi környezetközpontú irányítási rendszerek, részlegek, vagy környezetvédelmi tervező vállalkozások vezető szakmai munkatársai legyenek, továbbá a környezetvédelem területén fejlesztést, tudományos kutatást végző intézetekben töltsenek be munkaköröket. Környezetmérnökeink jelentős része települési önkormányzatok környezetvédelmi munkatársaként, a kormányhivatalokban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi, erdészeti és más hatósági területeken igazgatási, engedélyezési, fejlesztési feladatokat ellátó munkakörökben dolgozik.

Továbbtanulási lehetőségek

Az okleveles környezetmérnökök szakirányú továbbképzési szakokon szerezhetnek további, speciális környezetmérnöki vagy kiegészítő szakismereteket, a tudományos kutatómunka iránt érdeklődők doktori (Ph.D) képzésekre is jelentkezhetnek. A Soproni Egyetemen lehetőség van környezetmérnök mérnöktanári mesterképzési szak elvégzésére is.

Elérhetőségek

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
emk-dekani@uni-sopron.hu