km BSc

Környezetmérnöki alapképzési (BSc) szak (duális formában is!)

A szak részletes bemutatását az Erdőmérnöki Kar honlapján itt találja:

Környezetmérnöki alapszak (BSc)

Szakleírás

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

  - szakképzettség: környezetmérnök

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer

3. Képzési terület: műszaki

4. A képzési idő félévekben: 7 félév

5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 851/0712

7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák itt érhetők el.

8. Az alapképzés jellemzői

8.1. Szakmai jellemzők

8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  - természettudományi ismeretek (matematika legalább 12 kredit, kémia legalább 12 kredit, biológia és ökológia legalább 6 kredit, fizika legalább 6 kredit) 40-60 kredit;

  - gazdasági és humán ismeretek 10-30 kredit;

  - műszaki mérnöki ismeretek 20-50 kredit;

  - környezeti elemek védelme 30-70 kredit;

  - környezetelemzés, környezetinformatika 10-30 kredit;

  - környezetmenedzsment 10-30 kredit.

8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve

  - a projektmenedzsment, vállalati gazdaságtan, a döntés-előkészítés eszközei,

  - az alternatív környezetbarát technológiák,

  - a környezetgazdálkodás, környezet-gazdaságtan, környezetmenedzsment,

  - a természetvédelmi feladatok megoldása,

  - a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés-előkészítési munkában való részvétel,

  - a közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi (település-környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői tevékenység,

  - a környezetvédelem szakterületéhez kapcsolódó minőségbiztosítás, informatika, jog, közgazdaságtan

szakterületein szerezhető speciális ismeret.

  A képző intézmény által ajánlható specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

8.2. Idegennyelvi követelmény

  Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.

 

Milyen tárgyakat tanulhat a környezetmérnöki alapképzési (BSc) szakon?

A mintatanterv itt érhető el (KLIKK)!

 

Felvételi követelmények

felvi.hu-n leírtak szerint.

 

Elhelyezkedési lehetőségek

A Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán általános környezetmérnök képzés folyik, azaz nem szükséges specializációt választani, a képzés kötelező és választható tárgyakra épül. Ez a képzés biztosítja így a BSc elvégzése után a széles körű elhelyezkedési lehetőséget, valamint kiválóan megalapozza a tanulmányok folytatását az okleveles környezetmérnöki mesterképzési szakon. A Sopronban végzett környezetmérnökök különösen keresettek a műszaki tervező és környezetvédelmi szakértői vállalkozásoknál, a legkülönfélébb hatóságoknál valamint a települési önkormányzatoknál, az ipari, közlekedési, vízgazdálkodási és mezőgazdasági vállalatoknál.


Elérhetőségek

Soproni Egyetem, Erdőmérnöki Kar
Dr. Facskó Ferenc hivatalvezető
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 4.
+36-99-518-258
emk-dekani@uni-sopron.hu

Szakfelelős:

dr. Polgár András (Ph.D habil.), tanszékvezető, egyetemi docens

Tel.: +36303517658
E-mail: polgar.andras@uni-sopron.hu